Polityka Prywatności

 

I. W jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Absinthe Consulting  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długa 29/226  co oznacza, że odpowiadamy za bezpieczne korzystanie z Twoich danych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jak się z nami kontaktować w zakresie danych osobowych?
Absinthe Consulting wyznaczył inspektora danych osobowych (IOD) w osobie Pan Maciej Zieliński, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem na adres:
e-mail: inspektor@absinthe.com.pl
adres: ul. Długa 29/226 ,00-238 Warszawa, z dopiskiem `Inspektor Danych Osobowych`

Jak przetwarzamy dane osobowe? 
Szczegółowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych mogą się różnić w zależności od etapu i charakteru współpracy z Absinthe Consulting dlatego aby ułatwić przekaz opiszemy sytuacje poszczególnych grup osób, których dane przetwarzamy:

 • Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Absinthe Consulting

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • przedstawienia Ci oferty naszych usług zgodnie ze skierowanym przez Ciebie zapytaniem tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • marketingu bezpośredniego oraz promocji naszych usług a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego, do których jesteśmy zobowiązani jeszcze przed nawiązaniem współpracy jako instytucja obowiązana – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego ciążącego, wynikającego z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Komu przekazujemy Twoje dane?

 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podmiotom świadczącym pomoc prawną;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia korespondencji).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń np. wynikających z faktu nie zawarcia umowy pośrednictwa;
 • do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Twoja dobrowolna zgoda.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe przedstawienie Ci oferty naszych usług. Z kolei podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy pośrednictwa będzie możliwe jedynie w razie podania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym (na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).
• Osoby, które podpisały z Absinthe Consulting umowę pośrednictwa, a także ich reprezentanci, pełnomocnicy, osoby wyznaczone do kontaktu w ramach umowy


Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 
 • wykonania zawartej z Absinthe Consulting umowy pośrednictwa, w tym przeprowadzenia transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli jesteś stroną umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Absinthe Consulting, jeśli jesteś pełnomocnikiem wyznaczonym przez stronę umowy do jej zawarcia lub realizacji;
 • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego, do których jesteśmy zobowiązani jako instytucja obowiązana – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, wynikającego z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Absinthe Consulting tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na:
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami oraz marketingu bezpośrednim naszych usług;
 • kojarzeniu stron transakcji oraz dążeniu do zminimalizowania ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa planowanej transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami.
Dodatkowo, gdy jesteś osobą zainteresowaną zakupem nieruchomości możemy przetwarzać Twoje dane:
 • w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Ciebie odrębnej zgody na udostępnienie danych współpracującym z Absinthe Consulting firmom pośredniczącym lub doradzającym przy umowach kredytu hipotecznego w celu udostępnienia tym podmiotom Twoich danych.
  Komu przekazujemy Twoje dane:
 • kontrahentom w transakcjach co do nieruchomości (np. stronie sprzedającej/ kupującej nieruchomość) oraz w uzasadnionych przypadkach agencjom nieruchomości współpracującym przy danej transakcji;
 • pośrednikom w obrocie nieruchomościami współpracującym z Absinthe Consulting ;
 • notariuszowi, przed którym ma odbyć się transakcja co do nieruchomości lub czynności z nią związane lub do innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces transakcji;
 • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia korespondencji);
 • w uzasadnionych przypadkach i spełnieniu wymogów wynikających z ustawy z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych: do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
Dodatkowo, gdy jesteś osobą zainteresowaną zakupem nieruchomości:
 • deweloperom, z którymi Absinthe Consulting współpracuje przy poszukiwaniu nabywców oferowanych przez nich nieruchomości;
 • podmiotom pośredniczącym lub doradzającym przy umowach kredytu hipotecznego – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przekazanie danych;
 • Firmie deweloperskiej z którą współpracuje Absinthe Consulting  celem przedstawienia Ci ofert sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przekazanie danych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:
 • przez czas trwania umowy pośrednictwa oraz okres, przez który Absinthe Consulting  jest zobowiązany na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa do przechowywania dokumentów i informacji m. in. na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. na zasadach wskazanych w art. 49 w/w ustawy;
 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w razie wszczęcia postępowań reklamacyjnych, sądowych, podatkowych lub administracyjnych – również w okresie ich trwania;
 • do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Twoja dobrowolna zgoda.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie na przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie w jakim ta ustawa znajduje zastosowanie do zawartej z Tobą umowy. Dodatkowo, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym oraz danych niezbędnych do realizacji umowy nie będziemy mogli zawrzeć umowy ani świadczyć usług na Twoją rzecz.Jeśli jesteś przedstawicielem naszego klienta lub osobą wyznaczoną przez niego do realizacji umowy z Absinthe Consulting Informujemy, dodatkowo, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie danych ujawnionych przez klienta, najczęściej są to: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail. Źródłem tych danych jest klient Absinthe Consulting, którego jesteś przedstawicielem.
• Osoby poszukujące nieruchomości biorące udział w programie `0%` (podpisujące formularze zainteresowania)

Twoje dane osobowe przetwarzamy: 
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Absinthe Consulting polegającego na:
 • realizacji Twoich oczekiwań w związku z przystąpieniem do Programu `0% od Kupującego – tylko Sprzedający płaci prowizję` – tj. przedstawienia ofert dotyczących nieruchomości;
 • umożliwieniu nam i deweloperom wywiązania się ze wzajemnych zobowiązań;
 • kojarzeniu stron transakcji oraz dążeniu do zminimalizowania ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa planowanej transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami;
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami oraz marketingu bezpośrednim naszych usług;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, w celu udostępnienia danych współpracującej z Absinthe Consulting a tym samym współpracującym z Platformą Deweloper, celem przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, w celu udostępnienia danych współpracującym z Absinthe Consulting podmiotom pośredniczącym lub doradzającym przy umowach kredytu hipotecznego.
Komu przekazujemy Twoje dane:
 • kontrahentom w transakcjach co do nieruchomości (stronie sprzedającej) oraz w uzasadnionych przypadkach: agencjom nieruchomości współpracującym przy danej transakcji;
 • deweloperom, z którymi Absinthe Consulting współpracuje przy poszukiwaniu nabywców oferowanych przez nich nieruchomości;
 • notariuszowi, przed którym ma odbyć się transakcja co do nieruchomości lub czynności z nią związane lub do innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces transakcji;
 • podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia korespondencji);
 • podmioty pośredniczące lub doradzające przy umowach kredytu hipotecznego – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przekazanie danych;
 • spółce Platforma Deweloper z siedzibą w Warszawie, z którą współpracuje Absinthe Consulting  celem przedstawienia Ci ofert sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przekazanie danych
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:
 • do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w razie wszczęcia postępowań reklamacyjnych, sądowych, podatkowych lub administracyjnych – również w okresie ich trwania;
 • do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Absinthe Consulting lub Twoja dobrowolna zgoda.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe przedstawienie Ci ofert nieruchomości zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
 Osoby kontaktujące się z Absinthe Consulting  (np. przez formularz `zostaw wiadomość`)
Jeżeli kontaktujesz się z nami – telefonicznie, korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez formularz `zostaw wiadomość` lub za pośrednictwem portalu internetowego publikującego oferty nieruchomości - Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Twoje dane osobowe – w zależności od tematu Twojego zapytania – mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne Absinthe Consulting pośrednikom w obrocie nieruchomościami współpracującymi z Absinthe Consulting lub podmiotom świadczącym obsługę prawną.
Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia Twojej sprawy (nie dłużej niż przez 30 dni w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie) albo do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody.Osoby, które zgłosiły się do nas za pośrednictwem portalu internetowego publikującego oferty nieruchomości, informujemy dodatkowo, że: przetwarzamy dane, które podaliście w formularzu kontaktowym (np. imię/ nazwisko/ numer telefonu/ adres e-mail). Źródłem tych danych jest nieruchomościowy portal internetowy, do którego przesłaliście zapytanie.Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 Realizacja praw przysługujących osobie, której dane dotyczą na gruncie RODO Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • w celu realizacji Twojego prawa przysługującego Ci na gruncie RODO/ udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie, tj. w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Absinthe Consulting  polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Komu przekazujemy Twoje dane:
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia korespondencji);
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;
 • organom państwowym uprawnionym do żądania udostępnienia Twoich danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie, a po tym czasie do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Pana żądaniem.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.
• Osoby biorące udział w rekrutacjach prowadzonych przez Absinthe Consulting

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • w celu realizacji procesu rekrutacyjnego - w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w przypadku oferty zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy o pracę/współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Absinthe Consulting polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w razie udostępnienia przez Ciebie innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie Twojej zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Komu przekazujemy Twoje dane:
 • podmiotom świadczącym nam usługi kadrowe, agencjom rekrutacyjnym;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu prowadzenia korespondencji);
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną;
 • placówkom medycznym prowadzącym badania medycyny pracy – w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe:
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji (nie dłużej niż przez 3 miesiące). W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym Twoja kandydatura zostanie odrzucona.

Jakie prawa Ci przysługują w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • dostępu do danych - możesz uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;
 • sprostowania (np. poprawienie, uaktualnienie) danych;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, w sposób zautomatyzowany);
 • ograniczenia przetwarzania (np. wstrzymanie określonych operacji na danych lub nieusuwanie danych – do czasu sprawdzenia poprawności, rozstrzygnięcia sporu);
 • prawo sprzeciwu: sprzeciw można wnieść wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w następujących sytuacjach:
Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub w celu wykonania zadnia realizowanego w interesie publicznym, to sprzeciw możesz złożyć z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku, nie będziemy już mogli na tej podstawie przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych (nadrzędnej wobec Twoich interesów, praw i wolności) lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – to sprzeciw wobec takiego przetwarzania można złożyć bez wskazywania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody dodatkowo przysługuje Ci prawo do: cofnięcia zgody: udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Nie będzie jednak to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Absinthe Consulting lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających nam Ciebie uwierzytelnić.

Prawo wniesienia skargi:
Niezależnie od powyższych uprawnień masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. Niemniej prosilibyśmy o skontaktowanie się wcześniej z nami w celu polubownego wyjaśnienia Twojej sprawy, zanim zdecydujesz się wystąpić do organu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Absinthe Consulting nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Obecnie nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

II. Pliki cookies

Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
Nasza strona internetowa używa plików cookies w celu dostosowania jej do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych, a przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. 
Pliki cookies a dane osobowe
Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
Twoje dane osobowe pozyskiwane przy użyciu plików cookies przetwarzane są w celach: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w szczególności usprawnienia jej działania, w celach statystycznych oraz reklamowych - co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Poniżej znajduje się lista podmiotów (partenrów), które mogą odczytywać i korzystać z plików cookies:
 • Google LLC
 • Facebook Inc.
 • YouTube
 • Criteo S.A.
 • Livechat Inc.
W serwisie są wykorzystywane następujące pliki cookies:
• Niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych strony. Strona nie mogłaby prawidłowo funkcjonować bez tych plików cookies:

Zarządzanie plikami cookies .Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji o których mowa w niniejszej polityce.


 
Dziękujemy Absinthe Consulting
 
Copyrights © SUN HOUSE ESTATE. Wszelkie prawa zastrzeżone.